Nordiske Fortidsminder​

_____________

De anførte priser er alle ekskl. moms og forsendelse. Ret til prisændringer forbeholdes. Enkelte bøger kan være udsolgte.

Serie A - in folio

Bind IV,2. Hans Norling-Christensen:

Katalog over Ældre Romersk Jærnalders Grave i Aarhus Amt (1954): 

180 kr.

Medlemstilbud: 50 kr.

Bind VI,1. Knud Thorvildsen: Ladbyskibet (1957): 180 kr. 

Medlemstilbud: 100 kr.

Serie B – in quarto:

​Bind 1. Ebbe Lomborg: Die Flintdolche Dänemarks. 

Studien über Chronologie und Kulturbeziehungen 

des südskandinavischen Spätneolithikums (1973): 240 kr.

Medlemstilbud: 100 kr.

Bind 2. Thorkild Ramskou:

Lindholm Høje. Gravpladsen (1976): 240 kr.

Medlemstilbud: 100 kr.

Bind 3. Olaf Olsen & Holger Schmidt: Fyrkat. En jysk vikingeborg

Bind I: Borgen og bebyggelsen / Fyrkat, A Viking Fortress in Jutland. 

Vol. I: The fortress and the buildings. With a contribution by Hans Helbaek: The Fyrkat grain. A geographical and chronological study of rye (1977): 270 kr.

Bind 4. Else Roesdahl: Fyrkat. En jysk vikingeborg. Bind II: Oldsagerne og gravpladsen / Fyrkat, A Viking fortress in Jutland. Vol. II: The finds and the cemetery (1977): 270 kr.

Bind 5. Klaus Ebbesen: Tragtbægerkultur i Nordjylland

Trichterbecherkultur in Nordjütland (1978): 240 kr.

Medlemstilbud: 100 kr.

Bind 6. Birgitte Bille Henriksen: Lundby-holmen.

Pladser af Maglemose-type i Sydsjælland / The Lundby Islet. 

Sites of Maglemose-type in South Zealand. 

With a contribution by Knud Rosenlund (bone material) (1980): 

210 kr.

Medlemstilbud: 100 kr

Bind 7. Knud Andersen, Svend Jørgensen & Jane Richter:

Maglemose hytterne ved Ulkestrup Lyng (1982): 240 kr.

Medlemstilbud: 100 kr.

Bind 8. Berit Jansen Sellevold, Ulla Lund Hansen &

Jørgen Balslev Jørgensen: Iron Age man in Denmark (1984): 480 kr. 

Medlemstilbud: 275 kr.

Bind 9. Lise Bender Jørgensen: Forhistoriske

textiler i Skandinavien /  

Prehistoric Scandinavian textiles (1986): 400 kr.

Bind 10. Ulla Lund Hansen: Römischer Import im Norden.

Warenaustauch zwischen dem Römischen Reich

und dem freien Germanien (1987): 500 kr.

Bind 11. Mogens Ørsnes: Ejsbøl I. Waffenopferfunde

des 4.-5. Jahrh. nach Chr. (1988): 500 kr.

Bind 12. Danmarks middelalderlige skattefund

ca. 1050-ca. 1550 / Denmark’s medieval treasure-hoards c. 1050-c. 1550 (1992): 1000 kr.

Medlemstilbud: 650 kr.

Bind 13. Ulla Lund Hansen et al: Himlingøje - Seeland - Europa. UDSOLGT

Ein Gräberfeld der jüngeren römischen Kaiserzeit auf Seeland, seine Bedeutung und internationalen Beziehungen. Mit Beiträgen von Verner Alexandersen, Bernhard Beckmann, Haldis Johanne Bollingberg, Kristian Dalsgaard, Mogens Schou Jørgensen, Anne Kromann, Ulla Mannering, Per Nørnberg, Berit Jansen Sellevold, Ole Stilborg, Marie Stoklund & Ingrid Sørensen (1995): 500 kr.

Bind 14. Lars Jørgensen & Anne Nørgård Jørgensen: Nørre Sandegård Vest. A cemetery from the 6th-8th centuries on Bornholm. With contributions by Ulla Mannering & Claus Malmros (1997): 350 kr.

Bind 15. Jørgen Jensen: Fra Bronze- til Jernalder.En kronologisk undersøgelse / From Bronze Age to Iron Age. A chronological study (1997): 500 kr.

Bind 16. Eva Koch: Neolithic bog pots from Zealand, Møn, Lolland and Falster (1998): 500 kr.

Bind 17. Anne Nørgård Jørgensen: Waffen und Gräber. Typologische und chronologische Studien zu skandinavischen Waffengräbern 520/30 bis 900 n.Chr. (1999): 500 kr.

Bind 18. Svend Nielsen: The domestic mode of production – and beyond. An archaeological inquiry into urban trends in Denmark, Iceland and Predynastic Egypt (1999): 400 kr.

Bind 19. Per Ethelberg et al.: Skovgårde. Ein Bestattungsplatz mit reichen Frauengräbern des 3. Jhs. n. Chr. auf Seeland. Mit Beiträgen von Ulla Lund Hansen, Ida Demant, Pia Bennike, Verner Alexandersen, Tove Hatting, Annette Adomat & Gerd Nebrich (2000): 650 kr.

Bind 20,1-2. Jens N. Nielsen: Sejlflod. Ein eisenzeitliches Dorf in Nordjütland. Bd. 1-2: Katalog der Grabfunde (2000): 650 kr.

Bind 21. Fritze Lindahl: Symboler i guld og sølv. 

UDSOLGT

Nationalmuseets fingerringe 1000-1700-årene / Symbols of gold and silver. Rings in the Danish National Museum 11th-18th century (2003): 350 kr.

Bind 22. Flemming Kaul: Bronzealderens religion.

UDSOLGT
​  

Studier af den nordiske bronzealders ikonografi / The religion of the Bronze Age. Studies of the iconography of the Nordic Bronze Age (2004): 360 kr.

Nyt syn på bronzealderens religion. Bronzealderens særlige kultur bestod gennem mere end 1.000 år. Mange enestående, arkæologiske fund fortæller om tidens religiøse og rituelle aktiviteter: Solvognen, bronzelurerne, kultbygninger, utallige offerfund samt ikke mindst helleristninger og indridsede billeder på knive og andre af tidens redskaber.

Tilsammen tegner dette rige kildemateriale billedet af en religion blandt verdens religioner med særlige trosforestillinger, ritualer og offerskikke centreret omkring myten om solens evige færd over himlens bue om dagen og gennem underverdenens mørke om natten.

Med bogen Bronzealderens religion foreligger der nu for første gang på dansk en bred, videnskabeligt funderet oversigt, der ikke alene beskriver den nordiske bronzealders religion, men også betragter den i forhold til samtidige religioner i Middelhavsområdet og Egypten. Resultatet af dette pionérarbejde er en række overraskende og interessante konklusioner, der sætter bronzealderen i relief som en betydningsfuld epoke ikke blot i Danmarks, men i Europas historie.

Flemming Kaul er mag. art. i forhistorisk arkæologi og museumsinspektør ved Nationalmuseet, Danmarks Oldtid, og har tidligere udgivet en række bøger om religionen i bronzealderen og den tidlige jernalder.

Bronzealderens religion er på 426 sider, gennemillustreret i S/H og farver. Hertil kommer en separat bog på 88 sider med resumé på engelsk og dansk.

Bind 23. Birgit Als Hansen & Morten Aaman Sørensen: Ornamenterede middelalderlige gulvfliser i Danmark / Ornamented medieval floor-tiles in Denmark (2005): 300 kr.

Gulvfliser med indstemplede mønstre er en markant om end lidt upåagtet niche i den middelalderlige teglproduktion i Danmark.

Fremstillingen af glaserede fliser med indstemplet ornamentik tog sin begyndelse i slutningen af 1100-årene og nåede sit højdepunkt ved midten af 1200-årene, hvor der i cistercienserklostrene blev skabt adskillige fliseserier af bemærkelsesværdig høj kunstnerisk og teknisk kvalitet.

På Sjælland var der tale om en masseproduktion, hvor fliserne blev spredt ud til landsbykirkerne og siden gav inspiration for en række lokale værksteder.

Inden for det kirkelige område blegnede interessen for de glaserede relieffliser ved midten af 1300-årene. Herefter opstod små, spredte produktioner i forbindelse med de kongelige borge og andre verdslige anlæg, men kvaliteten var svingende, og ved århundredets slutning var håndværket både teknisk og kunstnerisk i forfald.

I bogen, der bygger på forfatternes mangeårige indsamlings- og forskningsindsats, sættes produktionen af gulvfliserne for første gang ind i den kulturhistoriske sammenhæng. Efter en gennemgang af flisernes geografiske, kronologiske og typologiske grupperinger, følger en detaljeret beskrivelse af materialer samt fremstillings- og brændingsteknik. På baggrund af arkæologiske fund beskrives endvidere flisernes primære anvendelse som gulvfliser, og der gives eksempler på kreative genanvendelser af fliserne i den sene middelalder.

Bogen afsluttes med et gennemillustreret katalog, hvor samtlige fliser beskrives med angivelse af fundsted, størrelse, materiale og andre karakteristika, samt et topografisk afsnit, der også er bogens alfabetiske stedregister. Heri gøres rede for fundomstændigheder, og flisegulvene ses i en arkæologisk og bygningshistorisk sammenhæng med fundstedet.

Bogen er på 226 sider, gennemillustreret med stregtegninger og farvefotos, og ledsages af et fyldigt engelsk resumé.

Bind 24. Eva Hübner: Jungneolithische Gräber auf der Jütischen Halbinsel.Typologische und chronologische Studien zur Einzelgrabkultur (2005): 640 kr.

Enkeltgravstiden under lup. Indvandring eller hjemlig udvikling? Det er hovedspørgsmålet i Eva Hübners doktorafhandling om den særegne, jyske Enkeltgravskultur.

På baggrund af ca. 1.700 gravhøje fra Jylland og Slesvig-Holsten foreligger nu endelig en udtømmende beskrivelse af Enkeltgravskulturen med nye typologiske og kronologiske inddelinger af det omfattende, arkæologiske materiale. Endvidere påviser forfatteren, at Enkeltgravskulturens gravskik var betydeligt mere varieret end hidtil antaget.

Værket er resultatet af forfatterens mangeårige forskningsindsats, og det udgør med den omfattende fremlæggelse af fundmateriale et enestående bidrag til belysning af en periode, hvor kulturudviklingen i yngre stenalder undergik store forandringer.

Jungneolithische Gräber auf der Jütischen Halbinsel er forsynet med et fyldigt resumé på dansk. Værket omfatter 3 bind på i alt mere end 1.800 sider, gennemillustreret i farve og S/H, hvortil kommer en mappe med løse bilag og en CD-ROM med 278 sider fundlister. Afhandlingen leveres samlet i en kassette.

Bind 25. Morten Axboe: Brakteatstudier (2007): 300 kr.

Guldbrakteaterne fra 5.-6. årh. har mange aspekter. I sin disputats, som er et resultat af over 30 års forskning, sammenfatter Morten Axboe sine undersøgelser af den stilistiske udvikling af A-C-brakteaterne. D- og F-brakteaterne placeres i forhold til denne kronologi, og forekomsten af indskrifter på brakteaterne diskuteres. 

Brakteaternes absolutte datering undersøges ved sammenligninger med den øvrige stilkronologi, møntdaterede fund og daterbare grave.

Brakteaternes motiver bygger på romerske møntbilleder, som nordboerne har overtaget og omtolket, og de er vigtige vidnesbyrd om periodens religiøse og sociale forhold. Vigtige emner er desuden selve fremstillingen af brakteaterne, lokale forskelle i motiver og tekniske detaljer, forholdet til medaillon-efterligningerne fra yngre romersk jernalder, brakteaternes funktion som smykker, amuletter, offergaver og gravmønter, og endelig den slørede sol i år 536, der måske betød afslutningen på den guldrigeste periode i oldtiden.

Bogen er på 195 sider og rigt illustreret i sort-hvid og farver. Engelsk resumé og figurtekster.​​

Bind 26. Redigeret af Michael Andersen & Hans Mikkelsen: Hedensted kirke. Undersøgelser og restaureringer(2016): 238 kr.

INDHOLD

Forord 7

Af Michael Andersen og Hans Mikkelsen

En trækirke i Hedensted? 9

Af Nanna Holm og Hans Mikkelsen

Engelsk resumé 28

En romansk stenkirke bliver til og forandres – arkæologiske resultater 31

Af Hans Mikkelsen

Engelsk resumé 65

Kirken i brug – et genstandskatalog 67

Af Nanna Holm og Hans Mikkelsen

Engelsk resumé 76

Sjælefrelse eller lommespild – møntfundene fra Hedensted Kirke 79

Af Gitte Tarnow Ingvardson

Engelsk resumé 97

Plantemakro­fossilerne fra Hedensted Kirke – metoder, faldgruber og perspektiver 99

Af Marianne Høyem Andreasen

Engelsk resumé 112

Klokkestøberi ved Hedensted Kirke 115

Af Lars Pagh

Engelsk resumé 124

Kalkmalerierne og deres restaurerings­historie 127

Af Kirsten Trampedach

Engelsk resumé 149

Register 151

Bind 27. The Kongemose Culture af Søren A. Sørensen (2017): 238 kr.

​Preface 6

Introduction 7

  1. History of research into the Kongemose culture 9
  2. Climate/environment 21
  3. Definition of the Kongemose culture and its material culture 35
  4. The features and structures of the Kongemose culture 79
  5. The Kongemose culture’s most important settlements 93
  6. Settlement pattern of the Kongemose culture – economic and social background 117
  7. Decoration and ornamentation of the Kongemose culture 135

Key facts about Blak II 145

Important 14C-dates from the Kongemose Culture 151

Catalogue of settlement sites containing elements of Kongemose character 157

References 160

Index 167

Bind 28. Pressblechverzierte spätkaiserzeitliche Trachtbestandteile

in Südskandinavien af Marzena J. Przybyta (2018): 480 kr.

Inhalt

Danksagungen 11

1. Einführung 13

2. Abriss der Forschungsgeschichte und Darstellung der angewandten Gliederung der Verzierungsmotive 19

3. Rosettenfibeln 29

4. Fibeln des Typs A.134 145

5. Fibeln A.VII, Serie 1, 2 und 3 mit Pressblechmanschetten 149

6. Einfache Varianten der Fibeln A.VI mit Pressblechmanschetten 167

7. Schildfibeln mit Pressblechverzierung 191

8. Blechfibeln mit Pressblechverzierung 241

9. Gleicharmige Fibeln mit dreieckigen Abschlüssen und andere Beispiele gleicharmiger Fibeln mit Pressblechverzierung 261

10. Scheibenfibeln 267

11. Nadeln 389

12. Ringschmuck mit Pressblechverzierung 407

13. Anhänger 413

14. Messerscheiden 419

15. Gurtbestandteile 425

16. Die Pressblechornamentik auf skandinavischen Metallgegenständen der späten Kaiserzeit – ein Überblick 509

17. Die Differenzierung skandinavischer spätkaiserzeitlicher Trachtbestandteile aus Metall mit Pressblechverzierung: Interpretation 579

18. Fundlisten 653

19. Katalog 685

20. Literaturverzeichnis 853

Bind 29. Bejsebakken. En nordjysk bebyggelse fra yngre jernalder og vikingetid af Torben Sarauw (2019): 240 kr.

For mange arkæologer har Bejsebakken et lidt sagnomspundet eller mytisk ry, og der har gennem årene før de egentlige undersøgelser været skrevet meget om den. Dette skyldes Nationalmuseets undersøgelser i 1950' erne sammenholdt med de mange detektorfund fra området. Repræsenterede Bejsebakken et søndenfjords modstykke til Lindholm Høje? Eller var her tale om en handelsplads, et rigdomscenter eller noget helt fjerde? Først med undersøgelserne i 1999-2000 blev lidt af sløret løftet for, hvilke hemmeligheder Bejsebakken gemte på, og dermed hvad lokaliteten egentlig repræsenterede.

Torben Sarauw er museumsinspektør, ph.d.
​Bogen indeholder bidrag af Renée Enevold, Jacob Kveiborg, Peter Mose Jensen, Peter Hambro Mikkelsen.

Bind 30. Smedegård. A village mound from the Early Iron Age near Nors in Thy, north-west Denmark.


​Edited by

Bjarne Henning Nielsen, Tine Nord Raahauge, Peter Steen Henriksen/Jan Harild.

(2020): 260 kr.

From the time when Alexander the Great conquered the world and almost until the Romans lost theirs, a small village in Thy survived all sorts of challenges, among these climate change, opening and closing of the Limfjord estuary and possibly wars, in a location well away from the ´civilised´ world. Preserved partly by the inhabitants’ continuous use of chalk for floors and forecourts and partly by subsequently having been covered by accumulating layers of sand or clay, large amounts of bones, bone tools, ceramics, metal objects, macrofossils and many other materials have now been excavated and analysed.

This work was done by a small team consisting of an archaeologist, a zoologist and a couple of experts in macrofossils. The results considerably widen our knowledge about husbandry, agriculture, hunting, fishing, bone tool making, metal work, textiles and much more from the period considered. Important finds such as whale-bones, a single cockerel, maybe even a donkey are among the more exotic finds that broaden the bigger picture. The analysis also shows how the village mound evolved, with houses being expanded or made smaller, and farms being relocated over time. The Smedegård publication presents much of what is missing in terms of our knowledge of many Iron Age settlements in Denmark and can help the reader to achieve a more vivid impression of life in the Early Iron Age of Denmark.

​​Bind 31. 1-2. Houses for the Living.
​Two-aisled houses from the Neolitic and Early Bronze Age in Denmark.

​Volume 1 - Text
​Volume 2 - Catalogue

Edited by
​Lotte Reedtz Sparrevohn - Ole Thirup Kastholm - Poul Otto Nielsen
​(2019): 400 kr.

"6,000 years ago, people began to cultivate the soils of Northern Europe, and with the introduction of agriculture, permanent settlement was adopted. How did these people live and what was the architecture of their dwellings? This publication will examine the subject."

Bind 32. First Farmers on the Island of Bornholm

Edited by:

​Poul Otto Nielsen and Finn Ole Sonne Nielsen
​(2020): 240 kr.

​"This book concerns the Early Neolithic on Bornholm, c. 3950 - 3300 BC.

Using archaeological finds and excavations, we will study how the first farming society was established and developed. To write an account of how people lived and what their living conditions were like nearly 6000 years ago is no easy task. The authors felt, however, that the remains and finds from Bornholm dating to this important period may have something to say, and that this could even result in new interpretations. It all began early in our collaboration when excavating the settlement site at Vallensgård, close to the famous Echo Valley (Ekkodalen), near the centre of the island."

Bind 33: Excavating Nydam
Archaeology, Palaeoecology and Preservation

The National Museum’s Research Project 1989‑99


Edited by:

​Sandie Holst and Poul Otto Nielsen

​(2020): 240 kr.

​"When the National Museum of Denmark conducted excavations at Nydam in 1989‑99, it was the culmination of around 150 years of research activities at the

site..".

​Content:​

Preface 

Flemming Rieck and Peter Vang Petersen

1. Nydam in the past, present and future . 11

Sandie Holst, Poul Otto Nielsen and Peter Vang Petersen

2. Excavations at Nydam 1989‑99 . 33

Peter Vang Petersen

3. The use of wood for weapons and tools: Wooden artefacts from the excavations

at Nydam 1984‑99 . 91

Claus Malmros

4. The painted shields from Nydam . 141

Peter Vang Petersen

5. The carved scabbards from Nydam . 197

Peter Vang Petersen

6. Entrelac-ornamented wooden shafts and handles from Nydam . 269

Peter Vang Petersen

7. Geological and palaeoecological investigations at Nydam . 303

Charlie Christensen

8. Tree-ring dates from Nydam . 337

Niels Bonde

9. Preservation of the Nydam site and finds – in situ and at the museum . 345

Henning Matthiesen, Kristiane Strætkvern, David Gregory and Poul Jensen,

​________________________________________________________________________________________________

Bind 34: Limensgård

Houses from the Early, Middle and Late Neolithic on Bornholm. 

Edited by:

Finn Ole Sonne Nielsen and Poul Otto Nielsen

​(2022): 260 kr.

Content:​

1. Introduction

2. The Early Neolithic settlement

3. The Middle Neolitic settlement

4. The Late Neolitic settlement

5. Technological recording and fabric analyses of Middle Neolitic            pottery from Limensgård and Ndr. Grødbygård by Ole Stilborg

6. Catalogue

Bibliography

Serie C - in quarto

Bind 1. David Liversage: Interpreting impurity patterns in ancient bronze: Denmark (2000): 175 kr.

Bind 2. Hanne Dahlerup Koch & Niels Lynnerup:

Skælskør Karmeliterkloster og dets kirkegård.

Senmiddelalderlig gravskik samt et Limogeskrucifiks (2003): 175 kr.

Bind 3. Axel Degn Johansson: Stoksbjerg Vest. Et senpalæolitisk fundkompleks ved Porsmose, Sydsjælland. Fra Bromme- til Ahrensburgkultur (2003) 175 kr.

Lokaliteten Stoksbjerg Vest har ved sin strategiske beliggenhed og med mulighed for varieret fangst tiltrukket jægere gennem flere perioder af senglacial tid.

I den foreliggende bog fremlægges resultaterne af de arkæologiske udgravninger på Stoksbjerg Vest. Med udgangspunkt i fundene skriver forfatteren et vigtigt kapitel i-historien om den senglaciale bosættelse i Danmark, Vestsverige og Sydnorge.

Bogen er på 127 sider med fyldigt resumé på engelsk og rigt illustreret.

Bind 4. Bejsebakken. Late Neolithic Houses and Settlement Structure (2006) 160 kr.

In 1999 and 2000 Aalborg Historical Museum excavated a comprehensive concentration of early Late Neolithic houses at a site called Bejsebakken, situated only 2.5 kilometres from the Limfjorden and the centre of Aalborg, northern Jutland. Besides 23 houses, the site included pits, culture layers etc., and a huge find material primarily consisting of Bell Beaker-like pottery, flint waste, and tools. The raw material for these tools was present in huge quantities in the area as demonstrated at the contemporary flint mining site at Skovbakken, located only 750 metres from Bejsebakkken.

Apart from presenting the houses from Bejsebakken, this book focuses on the building traditions of the Late Neolithic and Early Bronze Age of South Scandinavia. The centre of attention is houses with sunken floors — a quite ordinary but somehow neglected type of construction regarding the present stage of research.The book has 84 pages with illustrations in black-and-white and colour.

Bind 5. Henriette Lyngstrøm. Dansk Jern. En kulturhistorisk analyse af fremstilling, fordeling og brug. (2008) 280 kr.

​Det jern, der blev fremstillet af den danske myremalm fra begyndelsen af førromersk jernalder til op i middelalderen, er helt forskelligt fra det jern, der omgiver os i dag. Det opfører sig anderledes i essen og under smedens hammer. Og redskaber smedet af myremalmsjern er af en anden kvalitet og af et andet udseende end de genstande, der er smedet af moderne jern. Der er to vigtige forskelle: modsat moderne jern indeholder myremalmsjern slagge. Og modsat moderne jern har myremalmsjern en uensartet kvalitet. Det gamle jern er ikke kun bedre eller dårligere end jern i dag. Det er anderledes. Og nutidens smede er ofte tilfredse med at arbejde i myremalmsjern. Det holder god varme og er let at svejse.

I de egne af Danmark, hvor bonden havde adgang til skov og til myremalm af en god kvalitet, var fremstilling af jernsvamp, rensning og smedning integrerede dele af årets arbejde B fra jernalderens begyndelse til langt op i middelalderen. Gennem alle årene var jernteknologien primært knyttet til landbefolkningen og til de civile interesser. Men med mellemrum nød den også militær- og handelspolitisk bevågenhed fra stormænd, høvdinge og konger. For adgangen til de gode jernkvaliteter var selve grundlaget for godt håndværk og godt håndværk gav magt. Lokalt og regionalt.

​Bogen er på 242 sider og rigt illustreret. Resumé og billedtekster på engelsk og russisk.

Bind 6. Plads og rum i tragtbægerkulturen. Bidrag fra Arbejdsmødet på Nationalmuseet 22. september 2005, redigeret af Almut Schülke. (2009) 240 kr.

Bogen rummer 8 artikler, der tager udgangspunkt i vigtige materialegrupper fra tragtbægerkulturen som megalitanlæg, bopladser, mosefund og samlingspladser i forskellige dele af Danmark. Forfatterne beskæftiger sig alle med det forhistoriske menneskes brug og oplevelse af det omgivende rum, enten i arkitektonisk eller i landskabsrumlig / bebyggelsesarkæologisk forstand. Bogen er dermed ikke kun et vigtigt bidrag til tragtbægerforskningen generelt, men også til den aktuelle arkæologiske og samfundsvidenskabelige debat om brugen og oplevelse af rummet som sådan.

Resume på engelsk

Bind 7. Worlds Apart? Contacts across the Baltic Sea during the Iron Age. (2010) 350 kr.

Preface: Archaeology and heritage culture. Network Denrnark-Poland. Contacts across the Baltic Sea during the Iron Age (500 BC to 1000 AD). From Editors. Jerzy Tomasz Babel, Svend E. Albrethsen: Kazimierz Salewicz (1907- 1993).

I. Introduction to Danish and Polish archaeology.

Ulla Lund Hansen: Iron Age research on Bornholm - an overview. Piotr Kaczanowski: Zur kulturgeschichtlichen Taxonomie des mittel- und nordeuropäischen Barbaricums. Jacek Andrzejowski: The Przeworsk Culture. A brief story (for the foreigners). Andrzej Kokowski: Die Wielbark-Kultur - Goten in Mittel- und Osteuropa. Anna Bitner- Wroblewska: North-eastern Poland in first centuries AD - a world apart. Wojciech Wroblewski: The Slavs and the Old Prussians. Poland in the Early Medieval Period.

II. Across the Baltic Sea.

Linda Boye: Kong Svends Park: Cemetery with connections between the Polish Wielbark Culture and Eastern Denmark in the Late Roman Iron Age. Annette Frölich: Globalisation - or exchange of knowledge during the first millennium AD; based on identification of archaeological finds of surgical instruments. Ulla Lund Hansen & Marzena J. Przybyla: Rosettenfibeln - ein Klassifikationsversuch. Magdalena Natuniewicz-Sekula & Christina Rein Seehusen: Baltic connections. Some remarks about studies of boat-graves from the Roman Iron Age. Finds from the Slusegård and Weklice cemeteries. Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz: Neckrings with trumpet-shaped terminals (mit Trompetenenden) - some remarks on traces of contacts in the Baltic basin during the Early Roman Period. Esben Aarsleff: Detector finds from the Viking Age on Bornholm - a new perspective. Mateusz Bogucki: The beginning of the dirham import to the Baltic Sea zone and the question of the early emporia.

III. Regional studies.

Adam Cieslinski & Andrzej Kasprzak: Ein Hugelgraberfeld der Wielbark-Kultur in Nowy Lowicz in Pommern. Renata Ciolek: Goldene Munzen des 4. - 5. Jahrhunderts in den südlichen Ostseegebieten. Mogens Bo Henriksen: Gold deposits in the Late Roman and Migration Period landscape - a case study from the island of Funen (Fyn), Denmark. Helle W. Horsnæs: Roman coins from Bornholm - a preliminary overview. Renata Madyda-Legutko, Judyta Rodzinska-Nowak & Joanna Zagórska-Telega: Das Graberfeld der Przeworsk-Kultur von Opatow, Fst. 1. Forschungsprobleme. Radoslaw Prochowicz: Die Wielbark-Siedlung in Kamienczyk-Blonie am Liwiec. Tomasz Nowakiewicz: Some remarks on settlement systems of Early Medieval Prussians. The case of northern Galindia. Tomasz Nowakiewicz & Wojciech Wroblewski: ,,Pruzzische" und ,,slawische" Keramik im fruhmittelalterlichen Galinden.

IV. Excavations of big multi layers settlements.

Timo Ibsen: Annaherung an einen Mythos - auf der Spur der Siedlung von Wiskiauten. Piotr Kaczanowski & Judyta Rodzinska-Nowak: Settlement of the Przeworsk Culture at Jakuszowice, site 2, pow. Kazimierza Wielka. Research outline. Margrethe Watt: Settlement sites with cultural layers in Bornholm - field surveys and scientific perspectives.

List of participants of the Network.

Bogen er på 579 sider.

​Bind 8. The Iron Age on Zealand. Status and Perspectives (2011).

200 kr.

Contents:

Foreword

Articles:

Linda Boye: Lots of postholes– but how do we progress?, Klavs Randsborg: Danish estates and manors from the Bronze Age to the Renaissance, Susanne Klingenberg: Hoby – a chieftain’s residence from the centuries around the birth of Christ, Bo Fritzbøger: Retrospective landscape analysis: Horns and Voldborg districts c. AD 1150-1850, Esben Aarsleff & Liv Appel: From the Pre-Roman to the Early Germanic Iron Age – NE Zealand ten years after the single farmstead, Ole Lass Jensen: The single farmsteads of NE Zealand, Per Ethelberg: Early state formation in Southern Scandinavia – a proposal for a hierarchical terminology, Pernille Pantmann: The symbolism of keys in female graves on Zealand during the Viking Age, Morten Ravn: Bog bodies – a burial practice during the Early Iron Age?, Linea Melchior: The Danish Iron Age from a genetic perspective, Jonas Christensen: Iron Age fortifications, Thomas Grane: Zealand and the Roman Empire, Per Ethelberg: Zealand and the Roman Empire – A comment on Thomas Grane’s article, André Bendix Matthissen: Iron production on Zealand, Annine Moltsen: Analysis of plant macro-remains and other materials recovered from Iron Age buildings, ovens and furnaces on Zealand – new methods and perspectives, Henriette Lyngstrøm: Iron from Zealandic bog iron ore – more than a theoretical possibility?, Jes Martens: Weapons, armaments and society. The Pre-Roman Iron Age on Zealand and in Scania, Ole Thirup Kastholm: The rigging of the Viking Age warship. The Skuldelev find and the ship motifs, Per Ole Rindel: The Iron Age on Zealand, the universities and the major research programmes, Freerk Oldenburger: Late Roman Iron Age ceramic vessels from graves in the Høje Taastrup and Torslunde area, west of Copenhagen, Katrine Kølle Hansen: The form, function and significance of the Bellingegård house, Tina Villumsen: An important catch? The significance of hunting and fishing in Iron Age society, Anne Birgitte Gotfredsen & Lone Gebauer Thomsen: Three pit-houses at the magnate’s residence by Lake Tissø, Ulla Lund Hansen: The Iron Age on Zealand - The Early Iron Age – graves, social structure, new perspectives, Rune Iversen:A new find of circus beakers.

Catalogue of resent excavations:

Tim Grønnegaard: Søborg – the Viking Age roots of the medieval village, Tim Grønnegaard: Nordkilde Bakke – rows of cooking pits running down to the wetlands, Tim Grønnegaard: St. Helene Vej, Tisvilde – Gilleleje Museum’s first pit-houses, Esben Aarsleff & Palle Østergaard Sørensen: Melby Syd, Esben Aarsleff & Finn Erik Kramer: Sigerslevøster, Esben Aarsleff & Morten Johansen: Egholm, Ole Lass Jensen: Korsbjerg Have – a settlement from the Late Pre-Roman Iron Age, Susan Pallesen: Frederikssund motorway, Glostrup, Mette Brosolat Ohlsen: Hvissinge Vest, Lotte Reedtz Sparrevohn: Herstedlund – a Pre-Roman Iron Age village?, Søren A. Sørensen: Tollemosegård – a cemetery from the Late Germanic Iron Age and Viking Age, Mette Høj: Stålmosegård – a cemetery from the Late Roman Iron Age, Svend Åge Tornbjerg: Østervang near Ejby – a craft site from the Roman and Germanic Iron Ages, Lise Holm: Brynshøj – a cemetery dating from the 8th – 10th century AD, Arne Hedegaard Andersen: Stubberup – a landing place on the Lammefjord, Niels Wickman: Pharmacosmos - Settlement from the Pre-Roman Iron Age with findings of clay blocks, Niels Wickman: Hvedevænget, Niels Wickman: The Roman Iron Age in Svinninge, west of Holbæk, Henrik Høier: Newly discovered settlements from the Pre-Roman Iron Age in the Vemmelev area, Lea Meistrup-Larsen: The Iron Age in Sorø – when will it turn up?, Kirsten Christensen: Fertile Central Zealand – Iron Age settlement at Ringsted, Birgitte Borby Hansen: The Roman Iron Age in the Næstved area – the research potential of finds old and new, Svend Åge Tornbjerg: Toftegård on Stevns – a chieftain’s settlement from the Late Iron Age, Jonas Christensen: Nimgården, Jonas Christensen: Tystrup, Jonas Christensen: Stensved, Bo Gyldenkærne: The Toreby graves – Rich burials from the Early Roman Iron Age B2, Leif Plith Lauritsen: Hejrede Vold – a linear earthwork from the Germanic Iron Age, Bo Gyldenkærne & Kasper Høhling Søsted: The Duesminde treasure – a Viking Age silver hoard.

References

Other sources

Nordiske Fortidsminder

De anførte priser er alle ekskl. moms og forsendelse. Ret til prisændringer forbeholdes.

Herunder kan du bestille vores bøger ved at udfylde formularen​

 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ved glemt/manglende medlemsnummer: Anvend "9999"​