LOVE

for

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab

1.      ​Selskabet

1.1  ​Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab er en forening, der stiftedes i 1825, og siden sin oprettelse    har virket for udgivelsen af nordiske oldskrifter og i øvrigt for alt, der kunne tjene til oplysning om        det gamle Nordens sproghistorie og oldsager.

1.2  Hendes Majestæt Dronning Margrethe II er Selskabets præsident. Efterfølgende monarker            anmodes om at indtræde som Selskabets præsident. Præsidenten er uden ansvar for Selskabets drift og virke.

2.​     Hjemsted

2.1  ​Selskabet har hjemsted i København.

3.      ​Selskabets formål

3.1  ​Selskabets formål er at støtte og udbrede kendskabet til Danmarks og det øvrige Nordens kulturhistorie i oldtid og middelalder.

3.2​  Dette formål søges opfyldt bl.a. på følgende måder:

3.2.1​  Ved udgivelse af årsskriftet ”Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie”. Det skal bringe originale bidrag til udforskningen af nordisk arkæologi og historie, nordiske oldskrifter samt beslægtede fagområder, såsom navneforskning, runologi og numismatik.

3.2.2​  Ved udgivelse af monografier inden for de under punkt 3.2.1 nævnte områder.

3.2.3​  Ved afholdelse af foredrag inden for de under punkt 3.2.1 nævnte områder.

3.2.4  ​Ved afholdelse af et årligt sommermøde for Selskabets medlemmer til steder af kulturhistorisk interesse.

3.2.5  ​Ved støtte efter bestyrelsens skøn til kulturhistoriske forskningsinstitutioner og biblioteker, fx gennem overdragelse af Selskabets egne publikationer eller bøger og tidsskrifter, der erhverves gennem Selskabets bytteforbindelser.

4.​     Medlemmer

4.1​  Som medlemmer kan optages alle interesserede mod betaling af det vedtagne kontingent.

4.2  ​Medlemmer, der har betalt kontingent, får tilsendt Selskabets årsskrift (Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie). I tilfælde af forskydninger i udgivelsesrækken modtager medlemmerne årsskrifter, der udgives i den periode, for hvilken der er betalt kontingent, uanset hvilket årstal årsskriftet bærer.

4.3  ​Kontingent for kalenderåret forfalder 15. marts. Hvis kontingentet ikke betales senest fjorten dage efter rykker udsendt med almindeligt post, bortfalder medlemskabet.

5.     ​Generalforsamling

5.1​  Selskabets øverste myndighed er Hovedmødet.
5.2​  Ordinært Hovedmøde afholdes hvert år inden udgangen af april. Hovedmødet afholdes på Nationalmuseet, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

5.3​  Ekstraordinært Hovedmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mere end 25 ordinære medlemmer af Selskabet skriftligt anmoder vicepræsidenten om afholdelse af et ekstraordinært Hovedmøde med angivelse af dagsorden herfor. I så fald er vicepræsidenten forpligtet til at indkalde til Hovedmøde senest 14 dage efter anmodningens modtagelse.

5.4​  Såvel ordinært som ekstraordinært Hovedmøde afholdes i forbindelse med en foredragsaften i Selskabet. Såvel ordinært som ekstraordinært Hovedmøde indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst otte dages varsel samt lægges på Selskabets hjemmeside (www.oldskriftselskabet.dk).

5.5  ​På det ordinære Hovedmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter

1.  ​Beretning for Selskabets virksomhed i det forløbne år

2.​  Godkendelse af regnskab for det forløbne år

3.​  Fastsættelse af kontingent

4.​  Valg af medlemmer til bestyrelsen

5.​  Valg af revisor

6.​  Eventuelt

5.6​  Ethvert medlem kan forlange et emne behandlet på det ordinære Hovedmøde ved at meddele dette skriftligt til vicepræsidenten inden udgangen af februar.

5.7​  Beslutninger på Hovedmødet træffes ved almindelig stemmefler­hed. Vedtagelsen er dog kun gyldig, såfremt 50 medlemmer er til stede på Hovedmødet.

5.8​  Til gyldig vedtagelse af ændringer af disse love kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Såfremt forslaget vedtages, hvor mere end halvtreds, men mindre end halvdelen af Selskabets medlemmer har været til stede, indkaldes til et nyt Hovedmøde på en dato, der oplyses ved Hovedmødets afslutning, og hvor forslaget genfremsættes uændret. Såfremt forslaget her vedtages med mindst 2/3 stemmer blandt de fremmødte, er forslaget herefter gyldigt vedtaget – uanset hvor mange medlemmer der var til stede på dette Hovedmøde.

6.​     Daglig ledelse

Selskabet ledes af en bestyrelse på fire til syv medlemmer.

-En vicepræsident, der fungerer som Selskabets formand
-En eller flere redaktører med ansvar for Selskabets publikationer. Bestyrelsen kan iblandt dem udpege én, der er hovedansvarlig for Selskabets publikationer.
-En sekretær med ansvar for mødernes tilrettelæggelse
-En kasserer med ansvar for Selskabets økonomi

6.1​  Selskabets vicepræsident, redaktører og sekretær skal have en akademisk baggrund inden for arkæologi eller historie eller lignende.

6.2​  Bestyrelsen afholder møder efter behov og træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er vicepræsidentens stemme afgørende.

6.3​  Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

6.4​  Bestyrelsens hverv er ulønnet, men bestyrelsen kan antage lønnet bistand.
6.5​  Bestyrelsens medlemmer vælges for tre år ad gangen og kan modtage genvalg.

7.​     Regnskab og Revisor

7.1​  Der udarbejdes et årsregnskab for Selskabets indtægter og udgifter med tilhørende status pr. 31. december.
7.2​  Der vælges to revisorer, der har ansvaret for at revidere årsregnskabet. Revisorerne vælges for en treårig periode og kan modtage genvalg.

8.​     Ophør

8.1​  Såfremt Selskabet opløses, udloddes Selskabets formue til Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond, hvor den båndlægges til grundkapitalen.

Vedtagne den 10. maj 2022

Som dirigent

jesperlett-dirigent

​Jesper Lett